Leo tar valget: Samferdsel

Det skal handle om vei og transport denne utgaven av Leo tar Valget. Bør vi bygge bedre motorveier eller bygge lyntog mellom Oslo og Bergen?

Battle: Sosialistisk Ungdom vs Fremskrittspartiets Ungsom

Temaet er infrastruktur i verdens rikeste land. Norge har for dårlige veier, hva gjør vi med det? Skal vi satse på lyntog eller bedre motorveier mellom Oslo og Bergen?

(Se videoen over for å se hele svaret fra SU og FpU.)

Andreas-Halse-SV

Andreas C. Halse
Sosialistisk Ungdom

«Det å satse på motorvei istedet for lyntog er som å satse på skrivemaskin istedet for pc. Det er å gå baklengs inn i framtida»

Himanshu Gulati, formann i FpU

partisvar-bullet-frpHimanshu Gulati
Formann i FpU

«Et lyntog kan nesten ikke ha noen stopp. Når vi vet at 80% av de som tar tog mellom Oslo og Bergen går av mellom byene, er det veldig dumt å bygge et tog veldig få kan bruke. »


Dette mener de andre ungdomspartiene:

eskil-pedersen-auf

partisvar-bullet-aEskil Pedersen
Leder i AuF

Arbeiderpartiet vil satse på samferdsel over hele landet og bygge bedre veier der det trengs. Vi skal bruke flere hundre milliarder kroner på veiene våre det neste tiåret. Det er viktig for at det kan bo folk over hele landet og det er viktig for næringslivet som trenger å flytte varene sine på en effektiv måte.

Men vi vil også ha mer miljøvennlig transport, og vil satse på jernbane. I første rekke vil vi bruke store beløp på å modernisere og forbedre dagens jernbanenett, før vi kan ta oss råd til å bygge lyntog. Også Bergensbanen skal opprustes, slik at reisetida mellom Oslo og Bergen kortes ned med opp til en time.

«I første rekke vil vi bruke store beløp på å modernisere og forbedre dagens jernbanenett»


Seher Aydar, leder i Rød Ungdom

partisvar-bullet-rSeher Aydar
Leder i Rød Ungdom

Trygge og helsevennlige transportmåter som bygges ut på en måte som kutter klimagassutslipp. Rødt er et veiparti for dem som ønsker tryggere veier, men ikke bredere veier. Vi går inn for å prioritere ned store utbygginger av firefeltsvei til fordel for bedre sikkerhet og høyere standard på mindre veier. Ved å flytte mest mulig trafikk av folk og gods over på tog og buss, kan vi bygge sikre veier for dem som er avhengige av bil, uten å øke kapasiteten.

Vi vil bygge ut høyfartstog mellom storbyene. Da blir flytrafikken meningsløs, siden toget er like rask og mye mer klimavennlig. Det er sunn fornuft å ikke bygge større veier når alle vet at utslippene fra veitrafikk må ned for å unngå klimakatastrofe. Da må vi bygge vei smartere, ikke bare større og større.

«Det er sunn fornuft å ikke bygge større veier når alle vet at utslippene fra veitrafikk må ned for å unngå klimakatastrofe»


Ingrid Ophaug Dahl (Foto: Monica Løvdal)

partisvar-bullet-mdgIngrid Ophaug Dahl
Talsperson i Grønn Ungdom

Samferdsel står i dag for nesten en fjerdedel av klimagassutslippene våre, og lokal luftforurensning er et stort miljø- og helseproblem. Skal vi få til et miljøvennlig, trafikksikkert og effektivt transportsystem trengs det en storsatsing på kollektivtransport. I stedet for å bygge nye motorveier, bør vi bygge mer jernbane.

På strekningen Oslo-Bergen vil vi utbedre jernbanen slik at reisetiden kan reduseres til fire timer innen 2020. På sikt skal vi oppgradere til og bygge høyhastighetsjernbane på denne strekningen og mellom andre store byer. Vi vil bygge dobbeltspor på strekningene Oslo-Halden og Lillehammer-Skien innen 2023, og gi et realt løft til kollektivtransporten over hele landet.

Når det gjelder dårlige og farlige veier må de først og fremst sikres med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Selv om det ofte blir framstilt slik, gjør ikke flere felt veiene sikrere. Det som redder liv er fysisk skille mellom kjøreretningene og at sikrere transportformer som tog og buss i kollektivfelt blir gjort til det beste alternativet for flere.

«Samferdsel står i dag for nesten en fjerdedel av klimagassutslippene våre, og lokal luftforurensning er et stort miljø- og helseproblem»


partiportretter-256-sandraborch

form3-spSandra N. Borch
Leder i Senterungdommen

På lang sikt skal vi selvsagt ha lyntog i Norge, men på kort sikt har vi valgt å prioritere InterCity, slik at østlandsområdet blir tettere knyttet sammen og det blir lettere å reise kollektivt til jobb og skole.

Etterslepet på norske veier er stort, men vi har startet jobben med å få fikset på det. Vi har gjort vesentlig mye mer enn det borgerlige regjeringen som satt før oss. Årets nasjonal transportplan legger opp til en stor satsing, jeg håper inderlig regjeringen får fortsette denne satsingen etter valget også.

«På lang sikt skal vi selvsagt ha lyntog i Norge»


Elisabeth-Loeland-krfu

partisvar-bullet-krfElisabeth Løland
Leder i KrFU

Det er på tide å satse på tog! Det er en smartere og mer langsiktig investering. Vi må klare å redusere biltrafikken og flytrafikken for å få lavere co2-utslipp, da må vi få både persontrafikk og godstransport over til tog nå, og ikke legge opp til å frakte ennå mer på veg.

Lyntog er også bra for de som bor mellom byene. Det er ikke riktig at de ikke kan stoppe på vegen. Tvert imot: I dag flytter mange til byene fordi det er der det er arbeidsplasser, selv om de egentlig har lyst til å bo i distriktet. Hvis de kunne komme seg hjemmefra til jobb på 45 minutter med tog, i stedet for 3 timer med bil så kunne de fortsatt å bo i distriktet selv om jobben er i byen.

«Det er på tide å satse på tog!»


sveinung-rotevatn-Venstre

partisvar-bullet-vSveinung Rotevatn
Leder i Unge Venstre

Venstre går til val på ei storsatsing på jernbane og kollektivtrafikk. Vi vil ferdigstille InterCity-triangelet mellom dei store byane på Austlandet innan 2025, ha ei kraftig opprusting av kollektivtrafikken i byane og sørgje for at ein får bygd ut mellom anna bybanen i Bergen og nye t-banelinjer i Oslo. Skal vi klare å stoppe klimagassutsleppa, må det vere like enkelt å ta kollektivtransport som å ta bilen.

Vi vil også starte planlegging med lyntogtrasear mellom dei store byane i Sør-Noreg, sjølv om realisering av dette ligg noko fram i tid. I tillegg til satsinga på jernbane ønskjer Venstre ei solid satsing på viktige stamvegar, særleg i dei områda av landet der jernbane er mindre aktuelt. Til dømes ønskjer vi ei samanhengande utbyggjing og opprusting av ferjefri E39 på Vestlandet.

«Venstre går til val på ei storsatsing på jernbane og kollektivtrafikk.»


partiportretter-256-paal-joakim-sandoy

partisvar-bullet-hPaul Joakim Sandøy
Leder i Unge Høyre

Dagens samferdselstilbud er ikke godt nok. Vi vil bevilge mer penger til både vei og kollektivtransport. I tillegg vil vi samarbeide med private for å få opp farten på veibyggingen. Løsningen er altså å satse større og bygge raskere, i stedet for å bygge ut veinettet klattvis og delt. Norske veier holder i dag livsfarlig standard på mange strekninger, og det er for mange flaskehalser med mye kø. Det må vi gjøre noe med!

For Høyre er det viktig å forbedre kollektivtilbudet over hele landet. For å sørge for dette vil vi belønne byer som satser på buss og bane: Vi vil at staten skal ta halvparten av regningen når kommunene satser på kollektivtrafikk. Da vil vi klare å realisere prosjekter som bybane i Bergen og Fornebubane i Oslo. På Østlandet ønsker vi også å prioritere InterCity-tognettet. Disse tiltakene er nødvendig for en grønn og bærekraftig utvikling.

«Vi vil at staten skal ta halvparten av regningen når kommunene satser på kollektivtrafikk.»


Valg-header-1150